BG EN RU
Често задавани въпроси

Какви документи са необходими за откриване на нова партида или смяна на старата?

Какви документи са необходими за издаване на предварителен договор за присъединяване на постоянен /нов или съществуващ/ или временен обект към водпроводната мрежа на комплекса?

Издавате ли предварителни договори за присъединяване на нови или временни обекти към канализационната мрежа на к.к. Златни пясъци?

Какви документи са необходими за съгласуване на виза за проектиране?

Какви документи са необходими за съгласуване на инвестиционен проект?

Какви документи са необходими за издаване на окончателен Договор за ВиК услуги?

Какво да се направи за разсрочване на плащания за вода?

 

Какви документи са необходими за откриване на нова партида или смяна на старата?
Копие от съдебна регистрация на фирмата
Копие от договора за наем на собственика /за наемателите/
Протокол за начални показания и регистрационен номер на водомера от отдел “Пласмент инкасо вода”.
Нотариален акт /документ за собственост/
Пълномощно
 

Какви документи са необходими за издаване на предварителен договор за присъединяване на постоянен /нов или съществуващ/ или временен обект към водпроводната мрежа на комплекса?
Скица /виза/ за проучване и проектиране с нанесени подземни и надземни съоръжения, издадена от Община Варна и съгласувана със служба ТСУ – Златни пясъци.
Копие на документ за собственост /или пълномощно/, Договор за наем.
Копие на документ за фирмена регистрация и актуално състояние на фирмата.
Фактура за платена такса за проучване по утвърдена тарифа /заплаща се в касата на “ВиК-Златни пясъци” ООД.
 

Издавате ли предварителни договори за присъединяване на нови или временни обекти към канализационната мрежа на к.к. Златни пясъци?
В писмо от РИОСВ – Варна с изх. №1232/31.05.2004 г. има предписание “ВиК – Златни пясъци” ООД да не издава разрешения за включване в канализацията на комплекса на битови отпадъчни води от нови обекти, без съгласието на “ВиК Варна” ООД.
 

Какви документи са необходими за съгласуване на виза за проектиране?
Копие на документ за фирмена регистрация и актуално състояние на фирмата.
Виза за проектиране.
Фактура за платена такса за съгласуване по утвърдена тарифа /заплаща се в касата на “ВиК-Златни пясъци” ООД.
 

Какви документи са необходими за съгласуване на инвестиционен проект?
Копие на документ за фирмена регистрация и актуално състояние на фирмата
Инвестиционния проект
Фактура за платена такса за съгласуване по утвърдена тарифа /заплаща се в касата на “ВиК-Златни пясъци” ООД.
 

Какви документи са необходими за издаване на окончателен Договор за ВиК услуги?
Копие на документ за фирмена регистрация и актуално състояние на фирмата.
Обектите, които фирмата стопанисва на територията на к.к. Златни пясъци.
 

Какво да се направи за разсрочване на плащания за вода?
Необходимо е да попълните наша бланка-образец за разсрочване на плащанията.