BG EN RU
03.04.2023

„ВиК-Златни пясъци“ ООД, гр. Варна в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за актуализиране на утвърдени на цени на ВиК услуги за 2023 г. и актуализиране на одобрен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2022-2026 г.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2023 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2024 г. – 2026 г., без ДДС:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,851

1,907

1,964

2,027

2,101

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

2,049

2,108

2,161

2,257

2,345

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

 

 

 

 

 

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 3

 

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества