BG EN RU
15.06.2021

  „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. Варна в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на своите потребители, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2023 г. – 2026 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството  в КЕВР за регулаторен период 2022-2026 г.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2023 г. – 2026 г., без ДДС:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,457

1,509

1,563

1,622

1,684

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

1,646

1,681

1,720

1,759

1,802

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

 

 

 

 

 

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 3

 

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

1,321

1,321

1,322

1,323

1,323

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества