BG EN RU
31.07.2017 г.

"ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна

уведомява своите клиентите, че въз основа на РЕШЕНИЕ №БП–Ц-12от 27.07.2017 г.

на КЕВР – гр. София за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, считано

от 01.08.2017 г. определя нови цени на ВиК услуги /без ДДС/, както следва:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2017 г.

  Доставяне вода на потребителите

1,181

  Отвеждане на отпадъчни води на потребителите            

   1,405

  Доставяне  вода на „ВиК-Варна“ ООД, гр. Варна

1,172