BG EN RU
Информационна агенция - БИК Капиталов пазар ЕООД

Информация относно избраната от „В и К-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, информационна агенция за разкриване на регулирана информация, съгласно 

чл.43а ал.2 Раздел II от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.:

БИК Капиталов пазар ЕООД

София 1301, ул. Алабин 16-20, ет.1 

e-mail: bic@bia-bg.com

Междинен Финансов отчет на „ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД към 30.06.2016г., 

http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=35445