BG EN RU
бланки

 

“В и К -  Златни пясъци”  ООД , к.к.  “Златни пясъци”, 9007 гр. Варна

тел.052-35-53-26,  факс 052-35-55-00, www.vik-goldensands.com, e-mail:office@vik-goldensands.com

 

                                                                 

ЗАПОВЕД

 

№001А/07.01.2019 г.

 

 

            Относно:Процедури за присъединяване на нови потребители към водопроводната и канализационната мрежа на „ВиК-Златни пясъци“ ООД

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

            При искане за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата на к.к. „Златни пясъци“ да се следват следните процедури:

 

            1.  Заявление за съгласуване на скица /виза/, ПУП с искане за издаване на изходни данни.

 

            2.  Заявление  за съгласуване на инвестиционен проект.

 

            3. Заявление за издаване на Становище за присъединяване към Водопроводната мрежа. Разрешения за присъединяване към канализационната мрежа на к.к. „Златни пясъци“ издава „ВиК-Варна“ ООД.

 

            4. Издаване на становище за въвеждане в експлоатация и сключване на Договор за ползване на ВиК услуги, предоставяни от „ВиК-Златни пясъци“ ООД.

 

            5. Таксите за съответните услуги са определени със Заповед на Управителя на Дружеството и се внасят по банков път или в брой в касата на „ВиК-Златни пясъци“ ООД, за което на клиентите се издават фактура и касов бон.

 

            6. Новите потребители  са длъжни да представят следните документи:

 

  • Скица /виза/ за проучване и проектиране с нанесени подземни и надземни съоръжения, издадена от Община Варна и съгласувана със служба ТСУ – Златни пясъци.
  • Копие от Документ за собственост /или Пълномощно/ или Договор за наем.
  • Копие от документ за фирмена регистрация и актуално състояние на фирмата.
  • Разрешително за ползване на временен обект.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Веселин Петков – Мениджър

На отдел Техническо и информационно управление на активите.

                                                                                                                                                   

                                                                                      Управител:

                                                                                                                                                            

                                                                                                        /Веселин Черкезов/