BG EN RU
31.07.2017 г.
31.07.2017 г.

КЕВР - гр. София

Реши:

    Считано от 01.08.2017 г., утвърждава изменение на цените без ДДС на ВиК услуги на "ВиК-Златни пясъци" ООД, к.к. "Златни пясъци" за 2017 г. , както следва:

  •    Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                     1,181 лв./куб.м  
  •    Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                             1,405 лв./куб.м  
  •    Цена за услугата доставяне на вода на "ВиК-Варна" ООД             1,172 лв./куб.м  

     и одобрява цени без ДДС на ВиК услуги за периода 2018 - 2021 г., както следва:

                                                                                                                                  2018 г.      2019 г.     2020 г.     2021 г.

  •    Цена за услугата доставяне на вода на потребителите /лв./куб.м/    1,192        1,207        1,211        1,230
  •    Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води       /лв./куб.м/      1,432        1,439        1,448        1,461
  •    Цена за услугата доставяне вода на "ВиК-Варна"ООД /лв./куб.м/  1,191         1,205        1,264        1,278