BG EN RU
За ВиК

   ИСТОРИЯ НА “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД

ВиК операторът “ВиК - Златни пясъци” ООД се обособява като самостоятелна стопанска единица на 29.10.2002 г. и е правоприемник на “Комплект сервиз Златни пясъци” ООД. “ВиК - Златни пясъци” ООД, гр. Варна е с регистрация по фирмено дело №2185/2002 г., том 269, търг. регистър 1, партида №27, стр.116 с решение №1955/24.03.05 г. на ВОС, ЕИК 103783378 BG, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци”, адм. сграда “Рила” и предмет на дейност: експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в к.к. Златни пясъци, предоставяне на инженерингови услуги. Собствеността на “ВиК - Златни пясъци” ООД е 100% частна собственост. Фирмата се представлява от Веселин Черкезов, управител.
“ВиК - Златни пясъци” ООД обслужва територията на курорт „Златни пясъци” с водоснабдителни и канализационни услуги. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „ВиК Варна” ООД, тъй като пречиствателната станция, намираща се в к.к. Златни пясъци е собственост на „ВиК Варна” ООД. Разходите за заплащане на услугата на „ВиК Варна” ООД са отчетени като разходи за обеззаразяване в услугата отвеждане на отпадъчните води.
Цялостната дейност се направлява и координира под ръководството на Управителя на Дружеството. Обособени са: счетоводно-икономически отдел, аварийно-диспечерски отдел, отдел – контрол и инкасо вода, отдел - помпено и сондажно стопанство, които са в постоянно взаимодействие помежду си.
Основната мисия на ВиК оператора е водоснабдяване и канализация на курорта „Златни пясъци”. Стратегията е насочена за предоставяне на най-високо качество на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на курорта и своевременно присъединяване на всички нови потребители към водоснабдителната система на дружеството. В писмо от РИОСВ – Варна от 31.05.2004 г. има предписание “ВиК Златни пясъци” ООД да не издава разрешения за включване в канализацията на комплекса на битови отпадни води от нови обекти, без съгласието на “ВиК Варна” ООД.
Стратегията на ВиК оператора за работа с потребителите се реализира с план за подобряване на качеството на обслужването с оглед достигане изцяло на приложимите европейски стандарти. Вземат се превантивни мерки за напълно безаварийно обслужване чрез поддържане на канализационната и водоснабдителната система.
Атестат за това е, че за изминалите години няма постъпили жалби на потребители. Стратегията на ВиК оператора за работа с потребителите е насочена за запазване на тази тенденция. ВиК операторът разполага с аварийно-диспечерски отдел с непрекъснат режим на работа, както и необходимата за обслужване техника в добро състояние.
ВиК операторът осигурява предоставяне на основните ВиК услуги на около 15 000 потребители по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги чрез своите системи и съоръжения, свързани с:
Водоснабдяване
Дружеството използва два водоизточника, за които има две разрешителни за водоползване (Разрешително за сондаж P-3Х № 01610161/27.10.2008 г. и Разрешително за сондаж P-70Х № 21610010/21.02.2012 г.), в които е посочено, че водата е минерална първа и втора категория, годна за питейно-битови нужди.

Водоснабдителна система
Като активи ВиК операторът експлоатира 30.5 км външни водопроводи, 4.5 км вътрешна водопроводна мрежа или общо 35 км водопроводи. Водопроводната система е изградена от над 90 % полиетиленови тръби с диаметри от Ǿ 63 до Ǿ 400.
Водата е от дълбокосондажни кладенци минерална вода първа и втора категорията и се аерира, хлорира и филтрира.
В региона на ВиК оператора подаваната питейна вода е с висок процент на стандартност, съгласно Наредба N:009/2001 г. по Закона за водите. Въз основа на осреднени данни от анализите на РИОКОЗ (Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве) пробите вода, изпращани всяко тримесечие в Министерството на здравеопазването за 2012 г. по микробиологически и по физикохимични показатели имат 100% стандартност.
Канализация
“ВиК - Златни пясъци” ООД поддържа и експлоатира канализационната система на територията на курорта, негова собственост в пълна степен на изграденост на мрежата.
Канализационната система е изградена от каменинови тръби, бетонни тръби, PVC и коругиран полиетилен от Ǿ 160 до Ǿ 1000, около 35 км. Част от канализационна мрежа е подменена. Предстои реконктрукция и подмяна на останалата част.
ВиК операторът напълно постига непрекъснатост на водоснабдяването като ежегодно планираните прекъсвания са два пъти годишно.
Замърсеността на цялото количество отпадъчни води от комплекса е от битов характер.